Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zájmovou činnost

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. POSKYTOVATEL (dále také “Veselá věda”)

Pro kempy a do konce školního roku 2020/21 pro kroužky:

Veselá věda z. ú.   

IČ 03657914

sídlo Podhorská 1050/45

46601 Jablonec nad Nisou

Tel.: 724 245 452

michal@veselaveda.cz

 

Pro tábory a od začátku školního roku 2021/22 pro kroužky:

Veselá věda kroužky a tábory z. ú.   

IČ 09607463

sídlo Smržov 5

46343 Český Dub

Tel.: 724 245 452

michal@veselaveda.cz

III. SLUŽBY

Kroužky, tábory, vzdělávací pobyty a podobné aktivity pro děti a mládež obdobné zájmovému vzdělávání (dále také “Aktivity”),

IV.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká předáním přihlášky Veselé vědě. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami a přihláška je závazná (tím není vyloučeno ustanovaní článku VI).

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném pro danou Aktivitu Poskytovatelem, ale ne později než před zahájením druhé lekce kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Veselé vědy. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku. Nárok Poskytovatele na odměnu ve výši 97 Kč za navštívenou lekci tím není dotčen.

Potvrzení o účasti dítěte na Aktivitě je vystaveno obratem po odeslání  přihlášky. U faktur "Na rodiče" vystavených podle údajů v přihlášce je vystavení zahrnuto v odměně Poskytovatele. Při požadavcích na změny nebo úpravy faktur například pro účely příspěvků zaměstnavatelů (faktury  "Na firmu") je Poskytovatel oprávněn zvýšit odměnu o 100 Kč.  

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. Poskytovatel se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu (např. formou lekcí zdarma nebo vrácením poměrné části zaplacené ceny) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech.

U kroužků, které dosud nezačaly nebo u těch, kde zatím proběhla jen první lekce, vrátí Poskytovatel 100% uhrazené částky při písemném odhlášení zaslaném na e-mail veselaveda@veselaveda.cz , nejdéle před začátkem druhé lekce.

U příměstských táborů se vrací 100% uhrazené částky při písemných odhláškách zaslaných na e-mail veselaveda@veselaveda.cz alespoň jeden měsíc před začátkem prázdnin, kdy tábor probíhá. U odhlášek v kratší lhůtě (při registraci na celou dobu tábora) vrátí Poskytovatel 50% uhrazené částky, ale pokud za sebe najdete náhradníka, vrátí 100% uhrazené částky. U již probíhajících táborů se platba nevrací. 

U pobytových táborů se vrací 100% uhrazené částky, pokud byla odhláška zaslána písemně na e-mail veselaveda@veselaveda.cz alespoň jeden měsíc před začátkem prázdnin, kdy tábor probíhá. U odhlášek v kratší lhůtě (při registraci na celou dobu tábora) vrátí Poskytovatel 50% uhrazené částky, ale pokud za sebe najdete náhradníka, vrátí 100% uhrazené platby. U již probíhajících táborů se částka nevrací. 

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE (dále také “VESELÉ VĚDY”)

Veselá věda může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Veselá věda oprávněna aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Veselá věda může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Veselá věda zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

Ve výjimečných případech musí Veselá věda stanovený termín přizpůsobit například požadavkům školního rozvrhu. Pokud se tak stane, všechny přihlášené oslovíme mailem a pokud nový termín nebude vyhovovat, vrátíme platbu za neodchozené hodiny.

Veselá věda může Aktivitu zrušit i z jiných důvodů. Částka uhrazená za zrušenou Aktivitu se převede na členský příspěvek, který opravňuje Děti k účasti na všech dalších Aktivitách Veselé vědy v hodnotě odpovídající výši členského příspěvku navýšeného o 20% (20% sleva z ceny Aktivit hrazených členským příspěvkem). Pokud Rodiči takový postup nevyhovuje a požádá o vrácení částky na veselaveda@veselaveda.cz, Veselá věda vrátí poměrnou část úhrady za Aktivitu, která se z důvodů na straně Veselé vědy neuskutečnila. 

U dotovaných kempů (nikoliv standardních táborů) Rodič na přihlášce vybírá, který turnus chce navštěvovat, ale Veselá věda je oprávněna přihlášku přesunout na turnus podle svého vlastního uvážení. To nemění nic na tom, že Dítě může navštěvovat buď turnus, který vybral rodič nebo turnus, na který přihlášku alokovala Veselá věda. Kempy jsou určeny pro děti účastné povinné školní docházky a přednostně pro ty zapojené do Aktivit Veselé vědy celoročně. Účast na kempech není nároková, Veselá věda může přihlášku na kemp odmítnout anebo rozhodnout o zrušení kempu bez náhrady. 

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

IX. SOUČINNOST NA STRANĚ DĚTÍ A RODIČŮ

Veselá věda má stanoven provozní řád a další podmínky účasti. V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Poskytovatel jednostranně ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti ani závazky. Za vyšší moc se považují také omezení činnosti dané změnou legislativy, platnými vládními nařízeními a vyhláškami hygienických stanic.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

 

Tyto podmínky jsou platné od 10. června 2021