Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zájmovou činnost

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. POSKYTOVATEL

Veselá věda z. ú.
IČ 03657914
sídlo Podhorská 1050/45
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 734 397 383
organizace@veselaveda.cz

III. SLUŽBY

Kroužky, tábory, vzdělávací pobyty pro děti a mládež.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká předáním přihlášky Veselé vědě. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem, ale ne později než před zahájením druhé lekce kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Veselé vědy. Pokud o to Rodič požádá, vystaví Veselá věda potvrzení například pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku. Nárok Poskytovatale na odměnu ve výši 90 Kč za navštívenou lekci tím není dotčen.

Faktury "Na rodiče" vystavené podle údajů v přihlášce dělá a posílá automat, jsou samo sebou zdarma.
Faktury "Na firmu" vystvané manuálně za základě požadovaných změn a úprav poskytujeme s tím, že účtujeme manipulační poplatek 100 Kč, o který zvýšíme částku pobytného/kroužkovného.

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení ceny. Veselá věda se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu (např. formou lekcí zdarma anebo vrácení poměrné části zaplacené ceny) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech.

U kroužků, které dosud nezačaly nebo u těch, kde zatím proběhla jen první lekce, vrátí Veselá věda 100% uhrazené ceny při písemném odhlášení zaslaném na e-mail veselaveda@veselaveda.cz nejdéle před začátkem druhé lekce.

U příměstských táborů se vrací 100% uhrazené ceny při písemných odhláškách zaslaných na e-mail veselaveda@veselaveda.cz alespoň jeden měsíc před začátkem prázdnin, kdy tábor probíhá. U odhlášek v kratší lhůtě (při registraci na celou dobu tábora) vrátí Veselá věda 50% uhrazené ceny, ale pokud za sebe najdete náhradníka, vrátí 100%. U již probíhajících táborů se cena nevrací.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ VESELÉ VĚDY

Veselá věda může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Veselá věda oprávněna aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Veselá věda může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Veselá věda zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

Ve výjimečných případech musí Veselá věda stanovený termín přizpůsobit například požadavkům školního rozvrhu. Pokud se tak stane, všechny přihlášené oslovíme mailem a pokud nový temín nebude vyhovovat, vrátíme cenu za neodchozené hodiny.

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY

Veselá věda se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

IX. SOUČINNOST NA STRANĚ DĚTÍ A RODIČŮ

Veselá věda má stanoven provozní řád a další podmínky účasti. V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Veselá věda ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá Veselá věda vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti Veselé vědy dané změnou legislativy.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1. 9. 2018