Pro ředitele ZŠ/MŠ

Kroužky  ZŠ/
 • Přírodověda,
  polytechnika,
  zážitky
 • Kvalitní
  zájmové
  vzdělávání
 • Každé dítě
  experimentuje
  a bádá
 • Hravé učení,
  zábava i podpora
  vlastní motivace
 • Organizace
  podle potřeb
  Vaší školy
 • Administrace
  i práce s rodiči
  komplet zajištěna

Přírodovědné badatelské kroužky

 • Lektoři
  • vyškolení lektoři
  • jednotné a ověřené metodiky výuky pro ZŠ i MŠ
  • individuální přístup k dětem, podpora a rozvoj
 • Pomůcky
  • atraktivní laboratorní vybavení
  • kvalitní pomůcky a materiály pro každé dítě
  • vlastní metodika, nové experimenty na každý školní rok
 • Děti v akci
  • každé dítě provádí svůj pokus
  • zážitkové učení hrou v každé lekci
  • spousta nových poznatků přirozenou cestou
 • Administrace
  • registrace přes systém Vědy
  • veškerá komunikace s rodiči zajištěna
  • se školou pouze nájemní smlouva
Co v dětech rozvíjíme?
Zakladatelka
Mgr. Martina Fialová
zakladatelka Veselé vědy
 • radost z objevování a poznávání
 • porozumění přírodním a fyzikálním jevům
 • dovednosti pozorovat, zkoumat, měřit, porovnávat
 • pochopení, že učení může být zábava, a že má smysl
 • dovednosti pracovních návyků v samostatných i týmových úkolech
 • slovní zásobu, dovednost shrnovat poznatky, formulovat myšlenky, vyvozovat závěry
 • dovednost provést pokus, plánovat postup, vyhodnotit a vysvětlit výsledky
 • schopnost spolupracovat v týmu a dodržovat pravidla
"Zkrátka propojujeme formální a neformální vzdělávání a sledujeme řadu výstupů RVP ZV. U kroužků pro MŠ výstupy RVP PV."

A jak to vypadá v akci?

Podívejte se přímo do víru veselovědního dění.

FAQ

01 Jak to celé funguje?
Snažíme se být co nejvíc samostatní a školu zbytečně nezatěžovat. Sami si zařizujeme lektora, jeho proškolení a seznámení s metodikou, vybavení a materiál na pokusy, zpracování přihlášek a plateb, veškerou komunikaci s rodiči atd. Od školy potřebujeme pronajmout učebnu (jakoukoliv, odborná učebna chemie nebo fyziky je pro děti bonus, ale naši lektoři mají vlastní vybavení a odborné učebny nepotřebují) a asistenci, aby se rodiče a děti o otevření kroužku na škole dozvěděli a dostali se na www.veselaveda.cz, kde jsou organizační pokyny i online přihláška. Kroužky probíhají cca od října do května, 30 lekcí za školní rok, každá lekce trvá 60 minut. Platí se 2x ročně po 2. hodině každého pololetí (první hodina je ukázková "na zkoušku", pokud děti nechtějí pokračovat, je zdarma). Družinové děti si lektor vyzvedává před začátkem kroužku z družiny a po skončení kroužku vrací do družiny nebo s písemným souhlasem rodičů pouští rovnou domů.
02 Jak se nahrazují odpadlé lekce?
Náhrada probíhá za lekce zrušené ze strany Veselé vědy. Nahrazují se na konci školního roku nebo pololetí, náhrady probíhají obvykle ve stejný den a čas jako kroužek, aby se mohly účastnit všechny děti. Další pololetí kroužku začíná až po odučení všech 14 lekcí prvního pololetí. Celý kroužek končí po odučení všech 28 lekcí. Zakončení kroužku se může časově lišit podle počtu případných náhrad na jednotlivých kroužcích. Z důvodu nemoci dítěte nevzniká nárok na náhradu.
03 Organizuje Veselá věda také Lego kroužky?
Ano, Veselá věda organizuje také Lego kroužky. Zaměření kroužků je polytechnické. Nejedná se o obyčejné stavění. Děti si vyzkouší převody a rozhýbání modelů pomocí motorků. Kromě zručnosti tak načerpají mnoho zajímavého a praktického z fyziky a posunou svoje Lego stavitelství na vyšší úroveň.
04 Čím přesně se zabýváte a kdo za tím stojí?
Jsme nezisková organizace Veselá věda a našim posláním je podporovat zájem o přírodní vědy a technické obory u dětí. Od roku 2011 pořádáme na 1. stupni základních škol kroužky zábavných vědeckých pokusů z chemie, biologie a fyziky. O prázdninách organizujeme příměstské tábory a projektové dny se stejnou tématikou. Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naše kroužky přes 6500 dětí ve více než 600 školách po celé republice. Kroužek Veselé vědy znamená smysluplné trávení volného času. Podporuje přírodovědnou gramotnost a významně rozvíjí dovednosti poznávání. I když dostane každý žák individuální pomůcky a materiály, důraz klademe i na spolupráci nebo vyjadřování. Kroužek působí motivačně. Veselou vědu založila bioložka Martina Fialová.
05 Má škola zodpovědnost za děti?
Nemá. Po dobu kroužku přebírá za děti zodpovědnost Veselá věda z.ú.
06 Může být lektorem učitel školy?
Lektoři z řad učitelů jsou ve Veselé vědě vítáni, ale nejsou podmínkou. Mohou lektorovat na škole domovské i na dalších školách ve městě. Kvalifikace v přírodních vědách není nutná - všichni lektoři jsou předem vybaveni podrobnou metodikou, instruktážními videi jak pokus provést i proškolením zásad bezpečnosti práce. Rozhodující je nadšení pro věc, spolehlivost a zodpovědný přístup. Na kroužku si s dětmi obvykle tykají a vztahy jsou kamarádské. Pracovní smlouvu s lektorem a výplatu za odučené hodiny zajištuje podle sazby pro TOP lektory Veselá věda.
07 Jaký je harmonogram Vašich aktivit?
Mezníky spolupráce 1. Květen-červen příprava záměru: s vedením školy si potvrdíme záměr kroužek na škole otevřít a dohodneme, jak o kroužku informujeme děti a rodiče (v nabídce kroužků na webu školy, distribuce letáků, na nástěnce... individuálně podle zvyklostí na každé škole). 2. V 2. ½ srpna/ ledna iniciuje zástupce VV koordinační poradu s vedením školy s cílem potvrdit konkrétní den, čas a místo konání kroužku (vazba na rozvrh, družinu atd.), místo srazu nedružinových dětí, podmínky nájemní smlouvy nebo jiný titul užití školního prostoru. Případně předání letáčků k distribuci. Nejpozději v 1. týdnu v září informujeme děti a rodiče o nabídce kroužku. Přihlášky vyplňují rodiče do konce září (nebo kdykoli v průběhu roku, když se hlásí na již běžící kroužek) na internetových stránkách www.veselaveda.cz. Potvrzení o přijetí přihlášky a informaci o začátku kroužku a administraci plateb za kroužek zajišťuje Veselá věda. Po ukončení náboru zasílá VV škole pro informaci seznam přihlášených dětí. 3. Před prvním kroužkem a. VV a škola podepisují nájemní smlouvu. b. Lektor se přijde představit vedení školy (pokud se už dříve neúčastnil koordinační schůzky) a proti podpisu převzít klíče. c. Rodičům družinových dětí posílá VV k podpisu souhlas s uvolněním z družiny po dobu kroužku. 4. Během každého kroužku Lektor VV vyzvedává děti z družiny a po konci kroužku je tam vrací, vyzvedává nedružinové děti na určeném místě a dohlíží na odchod ze školy po skončení kroužku a. Každá hodina začíná shrnutím zásad bezpečnosti, končí úklidem a zápisem docházky a probrané tématiky do elektronické třídní knihy Veselé vědy b. Přesuny termínů kroužku kvůli prázdninám, náhradní hodiny apod. řeší Veselá věda přímo s rodiči.

Kdo se o vás bude starat? Naši koordinátořiNaše hodnoty

 • hravě
 • svobodně
 • s respektem
 • samostatně
 • bezpečně
Kroužek věděckých pokusů

Kroužek vědeckých pokusů

Pobytový tábor

Pobytový tábor

Příměstský tábor

Příměstský tábor